Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thứ bảy - 29/09/2018 20:36
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN HOA HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
  Số: 10./QĐ- MN                         
 
Thị Trấn Nghèn, ngày 6 tháng 9 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều  của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ nội vụ về hướng dẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 -2019 của Trường MN Hoa Hồng;
Xét tình hình thực tế của đơn vị
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường mầm non Hoa Hồng năm học 2018 -2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường MN Hoa Hồng và các đồng chí CBGVNV căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTTVĐT.
HIỆU TRƯỞNG 
 
Nguyễn Thị Lan

 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN HOA HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
                       
 
Thị Trấn Nghèn, ngày   6 tháng 9 năm 2018
QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
( Kèm theo QĐ số10 /QĐ - MN ngày6  tháng 09năm 2018 của Hiệu trưởng
 trường MN Hoa Hồng)

 
 
 
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
 Căn cứ Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2018- 2019; công văn của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ bậc học mầm non năm học 2018 - 2019;
     Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD & ĐT Can Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Bậc học mầm non.
Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trường mầm non Hoa Hồng xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
  Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường bao gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; tổ chức phong trào thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; hồ sơ đề nghị khen thưởng; mức tiền thưởng và các quyền lợi của cá nhân, tập thể được khen thưởng; việc xử lý các trường hợp vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
          Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường lập thành tích xuất sắc được khen thưởng theo quy chế này.
Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng.
  1. Nguyên tắc thi đua:
  Thi đua dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua và hiệu quả công tác; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
  1. Nguyên tắc khen thưởng
Khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng. Thành tích đề nghị khen thưởng phải rõ ràng, cụ thể, đạt được ở mức độ nào thì khen thưởng ở mức độ đó; không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để nâng mức khen lần sau; không nhất thiết khen lần sau phải cao hơn lần trước.
      Chú trọng khen thưởng trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhưng năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn, nhân rộng được điển hình tiên tiến.
        Khen thưởng theo tổ và cá nhân, xem xét đề xuất với cấp trên khen thưởng cho những trường hợp đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
                                                                    Chương II
                             HÌNH THỨC THI ĐUA, NỘI DUNG THI ĐUA 
           Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua
           Tổ chức thi đua thường xuyên (hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm) nhằm thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm học.
          Điều 5. Nội dung phong trào thi đua:
          1. Chỉ đạo thi đua qua các hội thi
         Tham gia đầy đủ các hội thi cấp trường đạt giải, tham gia cấp huyện đạt giỏi trở lên, phấn đấu có giáo viên và cháu tham gia cấp huyện và tỉnh.
        - Hội thi cấp trường:
           + Hội thi GV dạy giỏi cấp trường (tháng 12/2018).
          + Hội thi “ Đồ dùng đồ chơi”  (tháng 11/2018). 
+ Thi Môi trường mở: Tháng 9 và tháng 5
  • Tham gia Hội thi cấp huyện.
+ Thi đồ dùng, đồ chơi vào tháng 3/2019.
 2. Chỉ đạo công tác thi đua thông qua thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động lớn của ngành:  
           Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
           Tập trung xây dựng môi trường lớp học an toàn, sạch đẹp: Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp, nền nhà quét dọn sạch sẽ, CTVS luôn sạch sẽ, khô ráo; bàn ghế thường xuyên lau chùi; đồ dùng bán trú giặt rửa sạch sẽ; trang trí lớp hấp dẫn, phù hợp với chủ đề, chủ điểm.
Tích cực trồng và chăm sóc vườn rau, vườn hoa xanh tốt, phấn đấu cung cấp từ 50 -70 nhu cầu rau sạch cho trẻ.
Nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên gọn gàng, sắp xếp khoa học.
           Thực hiện nghiêm túc các Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thương yêu tôn trọng trẻ, đối xử công bằng với trẻ; không được doạ nạt, quát mắng xử phạt và có hành vi thô bạo đối với trẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ và của đồng nghiệp.
Thực hiện đúng các Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo Quyết định số 776/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/4/2012 của Sở GD&ĐT; Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành theo Quyết định số 775/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/4/2012 của Sở GDĐT Hà Tĩnh.
          Mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng sáng tạo tấm gương đạo đức của Bác vào các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ: Tận tuỵ trong công tác, chấp hành đúng quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường và của ngành; quan hệ tốt với chị em đồng nghiệp, phụ huynh học sinh; có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  không để tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ; chăm lo giúp đỡ học sinh có scws khỏe yếu, suy dinh dưỡng,, khuyết tật hoà nhập, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.  GV Không vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số KHH gia đình (sinh con thứ ba). Chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông, thực hiện tốt An ninh trật tự trường học, không để xảy ra tai nạn thương tích, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm,cháy nổ, mất mát tài sản, trang thiết bị nhóm, lớp.
 Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giáo dục trẻ. Nhà trường bám sát các tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của trường theo Quyết định số: 837/QĐ-GD&ĐT ngày 09/10/2015 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc Phòng GD. Đưa trang website của trường đi vào hoạt động có hiệu quả, giảm hội họp. Giáo viên mua máy vi tính và nối mạng internet để tiếp nhận thông tin và chuyển các báo cáo qua mạng. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở mỗi người có ít nhất 2-3 tin bài đăng trên trang điện tử của trường. Giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy có 5-7 tiết học sử dụng máy chiếu đa năng.
Thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng chống Ma tuý quyết tâm không có ma tuý xâm nhập vào nhà trường; Kế hoạch phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy, An ninh trật tự trường học, phấn đấu nhà trường đạt chuẩn An ninh trật tự trường học….
  1. Chỉ đạo thi đua qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Toàn trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non: 25/25 nhóm lớp; giáo viên thực hiện đúng nội dung chế độ sinh hoạt của trẻ, tổ chức đầy đủ các nội dung giáo dục trẻ (HĐH, HĐNT, HĐG, SHC); tổ chức đầy đủ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Đảm bảo chế độ ăn của trẻ, mua thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, đúng định lượng, giá cả hợp lý; tính khẩu phần theo thực tế đã mua, không bớt xén tiền ăn, chế độ ăn của trẻ; đầy đủ hồ sơ theo quy định, ghi chép cẩn thận, không tẩy xoá, sửa chữa; tổ chức vệ sinh đồ dùng dụng cụ nhà bếp, đồ dùng bán trú  của trẻ đúng quy định, tổ chức tốt bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.
 Hình thành kỹ năng sống cho trẻ: giáo dục trẻ tính mạnh dạn trong giao tiếp, biết sử dụng , đúng âm điệu, ngữ điệu, đúng câu, đúng từ…; biết lao động tự phục vụ, thao tác vệ sinh lau mặt, rửa tay thành thạo, có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học,bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Rèn luyện cho trẻ có nề nếp, thói quen vệ sinh sạch sẽ, ăn, ngủ đúng giờ; lớp học trật tự, đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói lễ phép, văn minh.
Tích cực đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, soạn bài đúng quy định, tích cực tìm tòi nghiên cứu, vận dụng các hình thức giáo dục phù hợp nâng cao chất lượng bài dạy; tận dụng mọi cơ hội để phát triển nhận thức, ngôn ngữ, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ cho các cháu.
Đảm bảo đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ trong các hoạt động giáo dục.Rèn luyện nề nếp học tập, vui chơi cho trẻ, giúp trẻ biết trật tự, nhẹ nhàng, tích cực, hứngthú khi tham gia các hoạt động.
Không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dạy trẻ, đạo đức nhà giáo, xâm phạm nhân cách học sinh; năng lực sư phạm xếp loại không đạt yêu cầu và vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
Mỗi giáo viên tích cực tự học tập, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, phấn đấu các tiết dạy đạt loại khá trở lên.
Kết quả kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo và các nhiệm khác đạt Khá trở lên; dự giờ đột xuất đạt Khá trở lên; hạn chế tối đa tiết dạy xếp loại ĐYC, không có tiết dạyxếp loại yếu.
Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp đạt Xuất sắc và Khá; hạn chế giáo viên xếp loại TB và phấn đấu không có giáo viên xếp loại yếu, kém.
Điều 6. Các danh hiệu thi đua
       a. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:
      - Lao động tiên tiến;
       - Chiến sỹ thi đua cơ sở;
       - Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;
       - Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
     b. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:
    - Đối với Nhà trường: “Tập thể lao động xuất sắc”; Tập thể lao động tiên tiến”
    - Đối với Tổ: “Tổ lao động tiên tiến”. “Tổ lao động xuất sắc”;
     Điều 7. Các hình thức khen thưởng
     - Giấy khen của UBND huyện.
     - Bằng khen của UBND tỉnh.
       - Bằng khen của Bộ GD&ĐT
       - Bằng khen của Chính phủ.
Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua.
  1. Danh hiệu lao động tiên tiến.
a.Nguyên tắc chung.
       Danh hiệu Lao động tiên tiến được xét tặng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt các tiêu chuẩn sau đây:
      - Cá nhân có đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm học hoặc đăng ký bổ sung vào đầu học kỳ II mới được đưa vào danh sách đề nghị xét tăng danh hiệu.
      - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; có tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương trợ; tích cực tham gia các phong trào thi đua.
- Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
 - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ
          - Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, được mọi người tín nhiệm.
         - Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
              - Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến, làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.
- Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).
          - Không xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các trường hợp sau:
        +  Không đăng ký thi đua từ đầu năm;
        + Mới tuyển dụng dưới 10 tháng;
        +  Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên;
         +  Bị xử phạt hành chính;
         +  Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
         +   Sinh con thứ ba( hạ xuống 1 bậc).
          + Vi phạm an toàn giao thông, đạo đức nhà giáo, tệ nạn xã hội và làm mất an ninh trật tự trường học, mất đoàn kết nội bộ....
          * Tiêu chuẩn Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; có tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương trợ; tích cực tham gia các phong trào thi đua được cụ thể hóa như sau:
* Đối với giáo viên.
 Tiêu chuẩn 1: Công tác huy động trẻ đi học chuyên cần và phổ cập GDMNCT5T
        Huy động trẻ đi học chuyên cần đạt theo chỉ tiêu đã đề ra: MG : 92 %; MG 3, 4 Tuổi và nhà trẻ 80%  và không có trẻ nghỉ học 45 ngày trở lên. Thực hiện đúng chế đón, nhận và trả trẻ.
          Tỷ lệ bé ngoan trên 90%.
Tích cực tuyên tryền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học với nhiều nội dung phong phú, hình ảnh đẹp; phối hợp với phụ huynh tham gia lao động, trồng và chăm sóc vườn rau nhằm cung cấp rau sạch cho trẻ đạt 60 - 80% nhu cầu.
          Tiêu chuẩn 2: Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ:
           Thực hiện đúng và đủ các nội dung trong chế độ sinh hoạt của trẻ, chương trình GDMN được thực hiện một cách nghiêm túc và vận dụng có hiệu quả.
Thực hiện tốt chuyên đề  Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,giáo dục phát triển thể chất cho trẻ; tăng cường giáo dục vệ sinh và hình thành kỹ năng sống cho trẻ,
Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả 2 thể dưới 5%.
100% trẻ đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể, không có thương tích, ngộ độc, dịch bệnh xảy ra.
Tiêu chuẩn 3.Thực hiện quy chế chuyên môn:
 Đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định của Điều lệ trường MN.
Xây dựng Kế hoạch cá nhân, kế hoạch nhóm lớp đầy đủ, phù hợp tình hình thực tiễn của lớp và đáp ứng mục tiêu giáo dục.
Thực hiện tổ chức các hoạt động giáo dục đúng chương trình, tổ chức đầy đủ các nội dung chế độ sinh hoạt của trẻ theo độ tuổi; soạn giáo án đầy đủ, nâng cao chất lượng bài soạn, không coppy giáo án đồng nghiệp; Xây dựng kế hoạch theo chủ đề, chủ điểm, xác định kiến thức, kỹ năng trong từng bài dạy đầy đủ, phù hợp với yêu cầu giáo dục và khả năng nhận thức của trẻ. Tổ chức khảo sát, đánh giá trẻ theo quy định, chất lượng đảm bảo thực chất. Có đủ đồ dùng dụng cụ học tập cho trẻ, tích cực ứng dụng CNTT trong năm có từ 3-5 tiết trình chiếu PowerPoint.
           Tích cực làm đồ dùng đồ chơi 5-7 loại /năm học.
 Có sản phẩm dự thi đồ dùng đồ chơi( Giải nhất cộng thêm 3 điểm, nhì 2 điểm, giải ba 1 điểm).
 Lớp học tạo được môi trường mở theo quan điểm “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; Biết tận dụng mọi cơ hội, không gian để cho trẻ hoạt động; lớp đạt giải nhất: cộng 3 điểm, nhì 2 điểm, giải ba 1 điểm.
Xây dựng bồn hoa cây cảnh phải đat từ loại khá trở lên.
Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các  hoạt động khác một cách tích cực và có hiệu quả
                Bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị, đồ dùng dụng cụ lớp học, không để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; đảm bảo an toàn về an ninh trật tự không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp tài sản, thực hành tiết kiệm điện nước đến mức cần thiết.
               Đảm bảo ngày giờ công, kỹ luật lao động, không lạm dụng điện thoại, chơi trò chơi điện tử trong giờ hành chính. Không bỏ giờ, bỏ lớp đi ra ngoài hoặc làm việc riêng.
               Nghỉ việc phải có lý do chính đáng, có giấy xin phép trước 1-2 ngày và được ban giám hiệu nhà trường chấp thuận (trường hợp đột xuất cho phép gọi qua điện thoại nhưng sau đó gửi giấy xin phép kịp thời). Nếu nghỉ không có lý do chính đáng từ 3 ngày trở lên trong năm học thì không xếp loại LĐTT.
                Tiêu chuẩn 4: Năng lực sư phạm
         Các tiết thao giảng, dự giờ, kiểm tra phải đạt loại Khá trở lên.
         Thanh tra Phòng GD&ĐT đạt Khá trở lên.
          Tham gia các hội thi đạt cấp trường, đạt giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.
           Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, năng động, sáng tạo, gương mẫu tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, tạo niềm tin trong phụ huynh nhân dân và đồng nghiệp.
         Nộp các loại báo cáo, các khoản thu chi đầy đủ, kịp thời, số liệu trung thực, chính xác, đúng thời gian quy định. Nếu nộp báo cáo và các khoản thu chi chậm 03 lần trở lên thì không xếp lao động tiên tiến.
          * Đối với nhân viên:
          Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công.
           Chấp hành đúng các quy định của nhà trường và của cơ quan quản lý các  cấp. Thực hiện đúng các hành vi nhân viên không được làm quy định tại Luật Viên chức và Nghị định  của Chính phủ về quản lý, sử dụng viên chức…..
           * Đối với cán bộ quản lý:
           Cán bộ quản lý chỉ đạt lao động tiên tiến khi tập thể nhà trường phải hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc tạo được chuyển biến mạnh mẽ so với năm học trước về một số lĩnh vực, hoặc tập thể nhà trường, bản thân có đóng góp thành tích nổi trội cho trường và ngành.
          Xếp loại chủ tài khoản từ Khá trở lên đối với hiệu trưởng.
           Không bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cán bộ quản lý (kể cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) khi cố tình vi phạm việc thu chi ngoài quy định.
          b. Số lượng đề nghị:
          Nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được giới thiệu tối đa không vượt quá 80% tổng biên chế được giao (dự kiến 38 người).
         2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
         a. Nguyên tắc chung:
        Xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn:
         - Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu Lao động tiên tiến;
        - Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới mẻ tăng năng xuất lao động; được Hội đồng khoa học cấp cơ sở và ngành đánh giá đạt.
            * Việc bình xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” áp dụng cụ thể như sau:
           - Nếu là đảng viên phải là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nếu cán bộ quản lý phải là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là đoàn viên phải là đoàn viên ưu tú.
           * Đối với giáo viên: Có năng lực sư phạm đạt loại tốt (trong năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện trở lên, có học sinh giỏi hoặc có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém, vận động học sinh bỏ học trở lại trường); kết quả chất lượng giảng dạy đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký từ đầu năm học được nhà trường thông qua.
            * Đối với nhân viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành tích trong các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh hoặc có đóng góp cho phong trào chung của huyện.
             * Đối với cán bộ quản lý: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở khi tập thể nhà trường đạt Tập thể Lao động Khá trở lên đồng thời bản thân hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có những đóng góp đặc biệt, nổi bật cho phong trào chung của trường và của ngành thì được Hội đồng thi đua xem xét.
             Không bình xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Chủ tịch CĐ) khi đơn vị có CB,GV,NV sinh con thứ ba trở lên.
            b. Số lượng đề nghị:
            Số lượng đề nghị Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% trong số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu LĐTT (dự kiến: từ 4-5 người), tỷ lệ 15% này được quy đổi tương ứng 100% được chia theo từng đối tượng bình chọn như sau:
            Cấp lãnh đạo cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: 70% (dự kiến từ 3-4 người; các đối tượng còn lại: 30% (dự kiến 1-2 người).
           3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 
           a. Nguyên tắc chung:
           Xét cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
            Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;
                Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân có tác dụng ảnh hưởng đối với tỉnh và do Hội đồng khoa học của tỉnh xem xét, công nhận.
              b. Số lượng đề nghị xét danh hiệu CSTĐCT:
             Số lượng đề nghị xét danh hiệu CSTĐCT không vượt quá 15% trong số cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở (dự kiến: 1 người)
                 4. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc: Thực hiện theo quy định hiện hành.
              Điều 9. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
             1. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 
             a. Nguyên tắc chung:
           Xét tăng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn:
            Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao;
            Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
           Có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỹ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có cá nhân vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.
          Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn được khen vững mạnh, Chi đoàn được xếp loại Tốt.
          b. Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được bình chọn dựa trên các tiêu chí sau:
         + Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch dạy học theo quy định, kế hoạch phát triển năm học do UBND huyện phê duyệt, các chương trình, kế hoạch khác của ngành;
           Thực hiện tốt quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư 36/TT-BGD&ĐT;  Triển khai tích cực chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi; đảm bảo chỉ tiêu phát triển vững chắc, có biện pháp huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5T đạt  100%, huy động trẻ vào nhà trẻ đạt 100% kế hoạch giao;
          Cải tiến phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học, tỷ lệ trẻ đạt bình thường: trên 90%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cả 2 thể dưới 5%.
              Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường;
              Không để tình trạng mất an ninh trật tự trường học, vi phạm các tệ nạn xã hội và vi phạm an toàn giao thông, chính sách DSKHH gia đình;
                 Xây dựng nhà trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện, chất lượng chuyên môn được Phòng GD&ĐT xếp loại Khá trở lên.
                Tổng sắp hội thi xếp vị thứ từ 1 đến 25.
                + 100% CB,GV,NV nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có giải pháp đào tạo giáo viên trên chuẩn, có số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ngang mức trung bình của huyện trở lên;
               + Không có hiện tượng thu chi sai quy định kể cả ngân sách và các khoản thu ngoài quy định khác;
                + Không để xảy ra hiện tượng khiếu tố, khiếu nại, mất an ninh trật tự trường học.
                + Về tài chính: Có đủ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ, chúng từ theo quy đinh, lập dự toán, thực hiện thu chi quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính đúng chế độ kế toán tài chính của nhà nước.
         2. Danh hiệu “Tổ lao động tiên tiến”.
         a. Nguyên tắc chung:
         Xét tăng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn:
         Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao;
         Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
        Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước
         Có từ 80% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỹ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có cá nhân vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; sinh con thứ ba.
         b. Danh hiệu “Tổ lao động tiên tiến” được bình chọn dựa trên các tiêu chí sau:
         100% số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ đạt LĐTT, không có giáo viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dạy trẻ, nội quy nhà trường, đạo đức nhà giáo;
         Nội bộ đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, không có giáo viên vi phạm ngày giờ công, kỷ luật lao động, gây mất đoàn kết nội bộ, khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, sinh con thứ ba.
         Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Giỏi việc trường đảm việc nhà”…;
        Thực hiện có chất lượng các hoạt động của Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên; tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao….
        Tham gia các hội thi cấp trường đạt giải từ khuyến khích trở lên, tham gia cấp huyện đạt giỏi.
                                                                    Chương III
                      QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHENTHƯỞNG 
        Điều 10.  Quy trình đánh giá, xếp loại thi đua:
       Cuối tháng 4: Cá nhân tự đánh giá, xếp loại thi đua, xếp loại viên chức, xếp loại chuẩn nghề nghiệp cho bản thân mình một cách trung thực, chính xác, khách quan.
        Đầu tháng 5: Tổ chuyên môn tổ chức đánh giá xếp loại cho các cá nhân trong tổ, lập biên bản đề nghị Hội đồng thi đua của nhà trường xem xét khen thưởng cho tổ và cá nhân một cách trung thực, chính xác, đúng thành tích và báo cáo thành tích của tổ cho Hội đồng thi đua khen thưởng của trường.
        Cuối tháng 5: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường chịu trách nhiệm đánh giá xếp loại thi đua cho cá nhân và tổ chuyên môn đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, công bằng và lập Báo cáo thành tích của nhà trường, thành tích của cá nhân trình cấp trên khen thưởng.
         Điều 11. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:
         * Đối với nhà trường:
         - 01 bản Tờ trình đề nghị khen thưởng;
        - 01 bản Biên bản họp bình xét kết quả thi đua và danh sách đề nghị xếp loại thi đua- khen thưởng (xếp theo thứ tự ưu tiên từ cá nhân có thành tích cao đến cá nhân có thành tích thấp hơn)
- 01 bản Báo cáo thành tích của nhà trường.
        * Đối với cá nhân:
        + Đề nghị khen Chiến sỹ thi đua cơ sở:
       - 02 Bản sáng kiến kinh nghiệm (viết theo mẫu quy định);
       - 02 bản báo cáo thành tích cá nhân (viết theo mẫu quy định);
      + Đối với Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp toàn quốc:
        Ngoài các loại hồ sơ trên kèm theo 02 bản phô tô các quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền kề và theo quy định hiện hành.
         Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.
                                                             Chương IV
               MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA CÁ NHÂN,
TẬP THỂ ĐƯỢCKHEN THƯỞNG
              Điều 12.  Mức thưởng:
             1. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của cấp trên thực hiện theo quy định hiện hành:
            * Đối với tập thể
            Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung.
          * Đối với cá nhân:
            Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.
             Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;
            Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” được tặng Bằng khen và được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;
              Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.
            2. Khen thưởng thành tích tại đơn vị:
            * Chế  độ khen thưởng.
Ngoài chế độ được hưởng theo qui định thì hàng tháng các kính phí về thông tin liên lạc hao mòn, trách nhiệm sẽ được cấp theo dự trù của năm học cụ thể:
* Tài chính:
Để đảm bảo tài chính được thực hiện theo đúng nguyên tắc , khi cần được giải quyết về một nội dung nào đấy, PHT đề xuất, viết tờ trình được sự nhất trí thống nhất của hiệu trưởng mới được tiến hành.
- PHT không tự tiện chi tiêu khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng.
* Chế  độ khen thưởng.
Ngoài chế độ được hưởng theo qui định thì hàng tháng các kính phí về thông tin liên lạc hao mòn, trách nhiệm sẽ được cấp theo dự trù của năm học, các khoản thưởng Danh hiệu các cấp,hình thức khen thưởng của các cấp thực hiện theo quy định của Luật thi đua khen thưởng, ngoài ra nhà trường đề ra mức chi khen thưởng khác trong năm học cụ thể:
*Tập thể:
- Thưởng tập thể lớp xuất sắc với mức không quá: 300.000 đồng/lớp/ năm.
- Cụm xuất sắc không quá: 1.000.000 đồng/ cụm/ năm
- Thưởng giáo viên có bài đăng trên tạp chí chuyên ngành không quá: 200.000 đồng/bài.
- Thưởng tổ lao động tiên tiến xuất sắc không quá : 500.000 đồng/năm;
- Thưởng tổ lao động tiên tiến không quá: 500.000 đồng/năm.
- Thưởng cho giáo viên xếp hạng thứ nhất huyện không quá : 500.000 đồng/đội
- Thưởng giáo viên tham gia thi đồ dùng đồ chơi, môi trường GD ấy trẻ làm trung tâm huyện, tỉnh
+ Xếp Nhất tỉnh  không  quá 3.000.000 đồng/môn
+ Xếp Nhì tỉnh không quá 2.000.000 đồng/môn
+ Xếp Ba tỉnh không quá 1.500.000 đồng/môn
(Đối với cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong đội xếp thứ nhất : thưởng 1.000.000 đồng; Tổ xếp thứ nhì: 500.000 đồng)
- Thưởng giáo viên giỏi tỉnh:
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa   1.000.000 đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá              800.000 đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá                600.000 đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá                 400.000 đồng
+ Giải KK mỗi giải không quá                300.000 đồng
- Thưởng GV giỏi huyện
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa   800.000 đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá              700.000 đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá                600.000 đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá                 500.000 đồng
+ Giải KK mỗi giải không quá                200.000 đồng
- GV giỏi trường
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa      500.000 đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá              400.000 đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá                300.000 đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá                 200.000 đồng
+ Giải khuyến khích mỗi giải không quá       100.000 đồng
- Thưởng hội thi đồ dùng, đồ chơi, môi trường mở
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa   800.000 đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá              700.000 đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá                600.000 đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá                 500.000 đồng
+ Giải KK mỗi giải không quá                200.000 đồng
- Khen thưởng GV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao các cấp:
           Giải nhất toàn đoàn : 800.000 đồng; Giải nhì 700.000 đồng; Giải ba: 500.000đồng; Giải nhất đội thi: 1.000.000 đồng/ đội (Bóng chuyền, bóng đá)
          + Cá nhân: mỗi GV,NV: không quá 200.000 đồng/ người/ năm.
- Khen thưởng Ban chỉ đao:
- Khen thưởng các mặt khác: Tùy theo các hình thức thi đua: Thể thao,văn nghệ, bóng chuyền, báo tường… nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/giải.
- Thưỏng đột xuất khác do Hiệu trưởng Quyết định, nhưng tối đa không quá 500.000 đồng.
          - Phụ cấp kiêm nhiệm
+ Thư ký hội đồng                                                70.000đồng/ tháng
+ Cụm trưởng:                                                        200.000đồng/tháng
+ Cụm phó:                                                                70.0000đồng/tháng
* Dự tính chi trả công tác phí cho các chức danh( Ở đoàn thể nào thì đoàn thể đó chi trả)
+ Bí thư chi bộ:                                                        200.000đồng/ tháng
+ Phó Bí thư chi bộ:                                                  100.000đ/tháng
+ Chủ tích công đoàn:                                                   150.000đ/tháng
 + Phó chủ tịch công đoàn                                            70.000đ/tháng.
* Chi khen thưởng học sinh:
          + Giải nhất mỗi giải: không quá  200.000  đồng/trẻ/ hội thi
          + Giải nhì mỗi giải:   không quá   150.000  đồng/trẻ/hội thi
          + Giải 3 mỗi giải:      không quá   100.000 đồng/trẻ/ hội thi
          + Giải KK mỗi giải:   không quá  50.000 đồng/trẻ/hội thi
          + Mỗi giải: không quá  300.000 đồng/hội thi/em.
          - Thưởng cuối năm
- Thưởng không quá 70.000 đồng/1 năm/trẻ kèm giấy khen, chứng chỉ( Đối vơi trẻ 5 tuổi) của trường bằng tiền mặt hoặc hiện vật (bút, vở, truyện, đồ chơi).              
     + Các phong trào khác( Thể thao, văn nghệ, đồ dùng đồ chơi...): 200.000 đ/ người.             
           Ngoài ra các chế độ khác: Thực hiện theo quy định của nhà nước, đi công tác được điều động phải có giấy tờ, thủ tục đầy đủ.
          - Phụ cấp kiêm nhiệm
+ Thư ký hội đồng                                                70.000đồng/ tháng
+ Cụm trưởng:                                                        200.000đồng/tháng
+ Cụm phó:                                                                70.0000đồng/tháng
* Dự tính chi trả công tác phí cho các chức danh( Ở đoàn thể nào thì đoàn thể đó chi trả)
+ Bí thư chi bộ:                                                        200.000đồng/ tháng
+ Phó Bí thư chi bộ:                                                  100.000đ/tháng
+ Chủ tích công đoàn:                                                   150.000đ/tháng
 + Phó chủ tịch công đoàn                                            70.000đ/tháng
            3. Các quyền lợi khác:
            Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở ngoài việc được khen thưởng theo quy định, được ưu tiên xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và ưu tiên khác theo quy định hiện hành.
          Nghiêm cấm cá nhân, tập thể lập hồ sơ man khai thành tích để được khen thưởng. Nếu phát hiện cá nhân, tập thể tổ bị xử lý kỷ luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
                                                                 Chương V
                                                   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
           Điều 13. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua
           Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng quy chế và chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đề xuất với cấp trên về công tác thi đua- khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt thành tích.
          Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường thực hiện chức năng tư vấn giúp hiệu trưởng về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường. Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua chính xác, đúng quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ, khuyến khích sự phấn đấu của đội ngũ.
        Chủ tịch Công đoàn nhà trường tổ chức tốt phong trào thi đua, vận động đoàn viên tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào thi đua có hiệu quả; nhân rộng nhân tố mới, điển hình mới trong nhà trường. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong phạm nhà trường theo từng chủ đề, thời điểm phù hợp; nghiên cứu, đề xuất phương pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
         Chi đoàn: Động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy tính năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc.
          Mọi cá nhân tích cực hưởng ứng và có ý chí phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của nhà trường, trong các hội thi, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
         Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thi hành Quy chế này./.
 
Nơi nhận                                                                                           TM.HỘI ĐỒNG TĐ-KT
 - Phòng GD &ĐT                                                                                               CHỦ TỊCH
- CBGVNV trong toàn trường;
- Lưu: VT.
                                                                                  
                                                                    
                                                                                                                  Nguyễn Thị Lan
 
 
 

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn