Quyết định công nhận và khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ tư - 09/01/2019 16:26
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN HOA HỒNG

 
 
 

Số:  ...../QĐ - MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

      Thị Trấn, ngày   tháng  01 năm 2019
 
 
                                                                                                          QUYẾT ĐỊNH
V.v khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi GVG trường, năm học 2018 -2019.
 
 
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HOA HỒNG
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 14/06/2005;
Căn cứ công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Can Lộc về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019;
 Căn cứ kế hoạch số 45/KH-TĐKT-MNMH ngày 6/9/2018 của Trường MN Hoa Hồng về Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào quy chế thi đua khen thưởng và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;
Căn cứ vào kết quả Hội thi GVG trường năm học 2018 -2019;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng phần thưởng cho 2 giải nhất, 6 giải nhì 9 giải 3 và 21 giải khuyến khích, có thành tích xuất sắc trong các hội thi Giáo viên giỏi trường,năm học 2018 - 2019 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2.  Thưởng  tiền mặt cho các giải thưởng như sau: 2 giải nhất, mỗi giải 350.000 đồng, 5 giải nhì mỗi giải 250.000 đồng, 9 giải ba mỗi giải 200.000 đồng, 21 giải khuyên khích, mỗi giải 100.000 đồng.(có danh sách kèm theo).
Trích nguồn kinh phí từ chi thường xuyên của nhà trường để làm khen thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm học.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn, hành chính, Hội đồng thi đua khen thưởng của trường, các đồng chí CB - GV - NV và các đồng chí có tên trong danh sách khen thưởng chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VT./.     
                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                            Nguyễn Thị Lan
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN HOA HỒNG

 
 
 

Số:  ...../QĐKT- MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        Thị Trấn, ngày   tháng  01 năm 2019
 
 QUYẾT ĐỊNH
V.v công nhận giáo viên đạt Giáo viên giỏi trường
 Năm học 2018 -2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HOA HỒNG.
 
          Căn cứ vào Điều 16, Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
 Căn cứ kế hoạch số 45/KH-TĐKT-MNMH ngày 6/9/2018 của Trường MN Hoa Hồng về Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào kết quả Hội thi GVG trường năm học 2018 -2019;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận 37 giáo viên đạt giáo viên giỏi trường năm học 2018 - 2019 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2.  Các ồng ( Bà) được công nhận giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 -2019 được cấp giấy công nhận và kèm theo một khoản tiền theo quy định.
Điều 3 Các ông ( Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VT./.     
                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                        Nguyễn Thị Lan
   
 
UBND HUYỆN CAN LỘC        
TRƯỜNG MN HOA HỒNG        
           
DANH SÁCH  CÔNG NHẬN  GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019
(Kèm theo QĐ số 119/QĐ- MN  Ngày 04/01/2018 của Trường MNHH)
           
TT Họ và tên Chức vụ Phụ trách lớp Đạt giải Ghi chú
1 Đinh Thị Anh Minh CTCĐ - GV 5 T A Miễn thi  
2 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 4 T D Giải nhất  
3 Võ Thị Xoan Giáo viên 5 T C Giải nhất  
4 Trần Thị Quỳnh Trang Giáo viên 4 T B Giải nhì  
5 Nguyễn Thị Hồng Sơn Giáo viên 5 T G Giải nhì  
6 Phan Thị Hoàn Giáo viên 3 T E Giải nhì  
7 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên 4 T G Giải nhì  
8 Trần Thị Tuyết A Giáo viên 5 T E Giải nhì  
9 Trần Thị Như Giáo viên 5 T Đ Giải ba  
10 Hoàng Thị Nga Giáo viên 5 T H Giải ba  
11 Nguyễn Thị Dung Giáo viên 4 T G Giải ba  
12 Nguyễn Thị Lan Giáo viên 4 T Đ Giải ba  
13 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 5 T C Giải ba  
14 Nguyễn Thị Hải Giáo viên 4 T C Giải ba  
15 Phan Thị Sỹ Giáo viên 3 T C Giải ba  
16 Bùi Thi Hiền Thương Giáo viên NT B Giải ba  
17 Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên 5 T B Giải ba  
18 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 4 T C Giải KK  
19 Đặng Thị Hoài Giáo viên 5 T A Giải KK  
20 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 5 T K Giải KK  
21 Trần Thị Khuyên Giáo viên 3 T Đ Giải KK  
22 Lương Thị Hồng Nhung Giáo viên 5 T B Giải KK  
23 Phan Thị Thu Hương Giáo viên 4 T E Giải KK  
24 Trần Thị tuyết B Giáo viên 3 T D Giải KK  
25 Trần Thị Loan Giáo viên 3 T D Giải KK  
26 Ngô Thị Quỳnh Nga Giáo viên 3 T C Giải KK  
27 Trần Thị Lài Giáo viên 4 T E Giải KK  
28 Nguyễn Thị Liệu Giáo viên 3 T Đ Giải KK  
29 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên 5 T Đ Giải KK  
30 Võ Thị Yến Giáo viên 5 T D Giải KK  
31 Phạm Thị Hồng Giáo viên 3 T A Giải KK  
32 Hoàng Thị Quyên Giáo viên NT 18 -24 Giải KK  
33 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên 5 T E Giải KK  
34 Phan Thị Lài Giáo viên 3 T B Giải KK  
35 Nguyễn Thị Hồng Nho Giáo viên 4 T D Giải KK  
36 Hoàng Thị Hoa Giáo viên 4 T A Giải KK  
37 Phan Thị Hoa Hồng Giáo viên 5 T G Giải KK  
           
  Danh sách này gồm có 37 người  
           
           
           
 

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn