BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BTTND NĂM HỌC 2017-2018, PHƯƠNG HƯỚNG 2018-2019

BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NĂM HỌC 2018-2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BAN TTND NĂM HỌC 2017 - 2018:
      Ban TTND trường mầm non Hoa Hồng được kiện toàn tại hội nghị CB,VC và người lao động tháng 9/2017, cơ cấu gồm 3 người:
        1. Trưởng ban: Đ/c Hoàng Thị Nga - P.Chủ tịch CĐ, Tổ Phó tổ mẫu giáo 5 tuổi
        2. Phó ban :   - Đ/c  Trần Thị Quỳnh Trang - GV lớp 4 tuổi.
        3. Ủy viên:     - Đ/c  Nguyễn Thị Xoan - GV lớp 5 tuổi.
          Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị.
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BTTND
NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các cuộc vận động phong trào thi đua:
Ban  Giám hiệu Trường Mần non Hoa Hồng trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện tốt chương trình nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học cụ thể, chi tiết để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là triển khai việc thực hiện “Nói không với tiêu cực trong  giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục”. Thực hiện tốt các cuộc vận và các phong trào thi đua ; Cuộc vận động  “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
2. Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:
Thực hiện yêu cầu dân chủ hóa trong nhà trường, thực hiện đổi mới trong giảng dạy của Nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, tổ chức cho toàn thể CB,GV,NV xây dựng các Quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% CB,GV,NV thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong đơn vị.
Thực hiện đúng quy chế khen thưởng.
Việc giám sát của Ban thanh tra về công tác kiểm tra nội bộ trường học đã kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề GV kết quả đạt được như sau:
100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề
30% giáo viên được kiểm tra toàn diện : Kết quả: Tốt 14: Khá 8: trung bình : 4
Dự giờ 100% hoạt động: Mỗi giáo viên 4 hoạt động
Kiểm tra hồ sơ: 3 lần/ năm : Xếp loại cuối năm : Tốt: 18, khá 18, TB: 4
Trong năm không có đồng chí nào vi phạm quy chế chuyên môn. Chất lượng dạy học ngày càng đi lên.
3. Giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ giáo viên đã đề ra hàng năm.
          Nghị quyết Hội nghị từng năm học được đề ra dựa vào kế hoạch năm học mà được biểu quyết thống nhất để thực hiện tốt Hội nghị cán bộ công nhân viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.
4. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động.
Trong năm học vừa qua được sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH nhà trường. Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc các chế độ chính sách của người lao động được chi trả lương hàng tháng và chế độ chính sách đầy đủ theo chế độ và qui định. Việc thu chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường. Qua kết quả các đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra UB thị trấn, đoàn kiểm tra của phòng Tài chính huyện đều có kết luận tốt, không sai phạm.
5. Giám sát công tác bán trú:
 Trong  năm qua, BGH nhà trường cùng tổ chức Công đoàn, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh đã cắt cử thay nhau giám sát kiểm tra việc ăn uống của trẻ ăn bán trú có hiệu quả: Cụ thể là:
+ Kiểm tra về cơ sở vật chất của nhà ăn bán trú: Đã có biên bản cụ thể.
+ Chế độ ăn uống của trẻ ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng thời gian quy định,
+ Cả năm không xẩy ra vụ ngộ độc thức ăn nào. Các cháu đã tăng cân.
Kiểm tra hồ sơ thu chi, bán trú đảm bảo đầy đủ và đúng qui định
6. Giám sát xây dựng cơ sở vật chất trường học:
Trong năm học qua đã làm vườn cổ tích, làm nhà xe; làm sân vận động, mua bàn ghế mới, cải tạo bồn hoa cây cảnh, đóng thêm sạp cho trẻ ngủ, đóng thêm bàn ghế cho trẻ, sửa nâng cấp công trình vệ sinh ở cơ sở 2, làm mái che cho cụm Đại Lộc, làm sân vận động cụm Bắc nghèn. Thực hiện đầy đủ các hạng mục và có hồ sơ theo qui định
7. Kết luận của Ban thanh tra nhân dân:
Qua quá trình thực hiện nhiêm vụ và quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân năm học  vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: Tất cả cán bộ quản lí, cán bộ giáo viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ giáo viên đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.
Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các hiện tượng bất thường trong các tổ chức của nhà trường song cũng có nhiều ý kiến thắc mắc của giáo viên nhưng cũng được Nhà trường, các đoàn thể giải quyết thỏa đáng.
III. TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ
1. BTTND mang tính chất kiêm nhiệm, chưa được tập huấn nhiều nên thời gian qua làm việc chưa thật hiệu quả. Đôi lúc chưa làm hết trách nhiệm của mình.
2. Không có văn bản chỉ đạo cụ thể nên trong quá trình làm việc đang bị chuyên môn chi phối.
3. Hồ sơ thanh tra quy định chưa rõ ràng, chưa đồng bộ với các trường bạn.
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND NĂM HỌC 2018-2019
           Để phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của CB,GV,NV. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019  như sau:
1. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với CB,GV,NV và các tổ chức trong nhà trường.
2. Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết mà các Hội nghị Cán bộ, viên chức tại các năm học trước đã đề ra đối với các tổ chức  và cá nhân trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.
3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.
4. Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường, nhằm mục đích đưa nhà trường phát triển cả về chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm học.
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của ban TTND năm học 2017-2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm học 2018 - 2019. Rất mong được sự góp ý kiến chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo cấp trên và tham gia góp ý kiến của CB,GV,NV trong nhà trường để Ban TTND thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2018 - 2019.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS
                     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đinh Thị Anh Minh
T/M BAN TTND
 
 
 
 
 
Hoàng Thị Nga
 

Tác giả bài viết: TRƯỜNG MN HOA HỒNG